gradient_arrow_top gradient_arrow_bottom
Reizen over de arbeidsmarkt

Skillspaspoort

Onder druk van de al lang(er) durende krapte op de arbeidsmarkt wordt de landelijke beweging om een Integraal Skillspaspoort te ontwikkelen steeds sterker. De stuurgroep van House of Skills heeft in dat verband in december 2021 besloten om een Integraal Skillspaspoort te ontwikkelen.

Over het Integraal Skillspaspoort

Met een Integraal Skillspaspoort zullen werknemers hun waarde op de arbeidsmarkt beter kunnen bepalen omdat daarin hun kennis, diploma’s, werkervaring, skills en werkstijl zijn opgenomen. Voor werkgevers zal  het bedrijfswaarde geven omdat het beter inzicht geeft in de match met een functieprofiel.

 

Activiteiten

Er worden landelijk verschillende Skillspaspoorten ontwikkeld. Daardoor ontstaat fragmentatie en kan er geen civiel effect ontstaan. Daarom heeft House of Skills dit jaar:

Community building
Pilots starten met partners
Skillswallet ontwikkelen
 • het initiatief genomen om een  community op te zetten;
 • een protocol opgezet waar een pilot binnen een mbo- of hbo-instelling aan moet voldoen;
 • onderzocht met welke partijen een Skillswallet kan worden ontwikkeld. Dit is een datakluis waarin persoonsgegevens, skills, opleidingen ​en eerdere beroepen​ zijn opgenomen.

Integraal Skillspaspoort

De Hogeschool van Amsterdam en het RoC van Amsterdam/Flevoland organiseerde samen met House of Skills op 30 januari 2023  de conferentie: “Samen op weg naar een Integraal Skillspaspoort”.

Daarvoor werden vertegenwoordigers van kennis- en onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemers organisaties, de uitzendbranche, skillsplatformen en werkgevers uitgenodigd.

Lees de resultaten van de dag in dit artikel en volg ons via social media voor de laatste ontwikkelingen.

Contact

Heb je vragen over het Skillspaspoort? Neem contact met ons op.

Contact

Partners

 • Hogeschool van Amsterdam

  HvA is een onderwijs en onderzoeksinstelling en leidt studenten op voor een verscheidenheid aan hogere beroepen op de arbeidsmarkt in zeven faculteiten.

  Het lectoraat gedifferentieerd HRM doet onderzoek en experimenten op het gebied van nieuwe arbeidsrelaties op de arbeidsmarkt en binnen bedrijven en instellingen. Urban Management is een onderzoekspeerpunt van de HvA en richt zich op inhoud en governance van grootstedelijke vraagstukken.

  Rol/meerwaarde in project
  De HvA is als onderwijsinstelling een belangrijke speler op het gebied van een leven lang leren in de MRA. Alhoewel HoS zich richt op het middensegment van de arbeidsmarkt zullen haar activiteiten onherroepelijk gevolgen hebben voor de inrichting vormgeving en verdringing op het hogere segment. De studenten van de opleidingen HRM, Bedrijfskunde en Bestuurskunde zijn degenen die in de toekomst een leven lang ontwikkelen op de arbeidsmarkt mede vormgeven. Het lectoraat gHRM heeft veel kennis opgedaan van de Amsterdamse arbeidsmarkt, is gespecialiseerd in werving, selectie en skills vraagstukken zowel vanuit de perspectieven van werkgevers als die van werknemers. Het lectoraat benadert de vraagstukken die zij aanpakt consequent vanuit het oogpunt van diversiteit. Urban management heeft ervaring opgedaan met lokale innovatie betreffende grootstedelijke vraagstukken als armoede, laaggeletterdheid, sociale en economische participatie, inclusieve gebiedsontwikkeling, wijkeconomie

  Belang
  De HvA en de betrokken opleidingen zien het als een uitdaging om mee te doen met een dergelijk groot programma. We gaan aan de slag met de uitkomsten. Het onderwijs kan inspelen op de ervaringen die worden opgedaan. Het lectoraat gHRM ziet het als een voorrecht haar kennis en ervaring te delen met andere belangrijke spelers in het veld, de fieldexperimenten en het onderzoek uit te voeren in de context van HoS. Betrokkenheid van het speerpunt Urban Management zal meer zicht bieden op effectieve invullingen van netwerkgovernance, nieuwe rollen voor overheden en bijdragen van bedrijven in publieke waardecreatie.

 • Hogeschool Arnhem Nijmegen University of Applied Sciences

  De HAN is een van de grootste hogescholen van Nederland.

  Met ruim 3.700 medewerkers verzorgt de HAN vanuit de campussen in Arnhem en Nijmegen voor meer dan 35.000 studenten, 54 bacheloropleidingen en 14 masters in de varianten voltijd, deeltijd en duaal. Daarnaast biedt de HAN 15 associate degrees en circa 300 cursussen en trainingen aan. Ook legt de HAN zich met onder andere 50 lectoraten en 7 centres of expertise toe op onderzoek en kennisinnovatie.

 • TNO

  Gezondheid is een belangrijke waarde in het leven maar meer nog een belangrijke randvoorwaarde om volop deel te nemen aan de maatschappij.

  Naast gezondheid en vitaliteit zijn ook de juiste vaardigheden, motivatie en sociale netwerken van belang om de toekomst aan te kunnen. Dit geldt voor jongeren en werkenden en vraagt om innovaties die hen daar bij ondersteunen. Vernieuwing en ‘dynamisering’ van de (regionale en lokale) arbeidsmarkt is één van die innovaties. TNO ontwikkelt samen met haar partners methoden om medewerkers duurzaam inzetbaar én productief te houden in een steeds flexibelere arbeidsmarkt. Denk aan serious games, applicaties en tools, actieprogramma’s en monitoringinstrumenten. TNO onderzoekt en laat zien wat wel werkt en wat niet. We versterken het vakmanschap van de professionals op het gebied van jeugd en werk en we ondersteunen de uitvoerende instanties in hun transitie naar methodisch werken in een lerende organisatie.

  Rol/meerwaarde in project
  Kennis en ervaring met regionale multi-stakeholderprojecten gericht op verduurzaming van inzetbaarheid en versterking van aansluiting vraag en aanbod. Kennis en ervaring met projecten rond re-integratie Kennis en ervaring met projecten met kwetsbare groepen en arbeidstoeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Kennis en ervaring op het terrein van monitoring, evaluatie en effectmetingen Kennis en ervaring met de begeleiding van complexe verandertrajecten

  Belang
  We willen kennis en instrumenten (door)ontwikkelen voor verduurzaming van inzetbaarheid van laag- en middelbaar geschoolden op het niveau van taken en skills en daarbij nieuwe applicaties zoals de Baananalysetool en Taken van de Toekomst van TNO daarin doorontwikkelen. Daarnaast willen we via monitoring meer inzicht krijgen in de randvoorwaarden voor succes van multi-stakeholder samenwerkingsverbanden.

 • Hogeschool Saxion

  Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten.

  Saxion biedt uiteenlopende opleidingen en bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. Bij Saxion wordt er vooral toegepast onderzoek uitgevoerd. Door kennis en praktijk te combineren komen ze tot nieuwe, verrassende oplossingen. Oplossingen die het dagelijks leven makkelijker of aangenamer maken.

  Saxion heeft veel waarde aan het openbaar beschikbaar stellen van de kennis en expertise uit het project, niet alleen de eindresultaten maar ook tussentijds. Daarom wordt er een groot aantal activiteiten gericht op de disseminatie van kennis ondernomen.

  17 HAN University of Applied Sciences
  De HAN is een van de grootste hogescholen van Nederland. Met ruim 3.700 medewerkers verzorgt de HAN vanuit de campussen in Arnhem en Nijmegen voor meer dan 35.000 studenten, 54 bacheloropleidingen en 14 masters in de varianten voltijd, deeltijd en duaal. Daarnaast biedt de HAN 15 associate degrees en circa 300 cursussen en trainingen aan. Ook legt de HAN zich met onder andere 50 lectoraten en 7 centres of expertise toe op onderzoek en kennisinnovatie.

 • AWVN

  Algemene Werkgeversvereniging Nederland, kortweg AWVN, werd honderd jaar geleden, in 1919, opgericht om namens de aangesloten bedrijven onderhandelingen met vakorganisaties te voeren over arbeidsvoorwaarden.

 • FNV

  De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is een vereniging met ruim 1 miljoen leden. De FNV komt op voor de belangen van werknemers met of zonder werk op het gebied van werk, inkomen en zorg.

  FNV wil Echte banen, Gewoon Goed Werk en een goed inkomen voor iedereen. Kansen voor opleiding en ontwikkeling zijn hiertoe belangrijke voorwaarden. Collectieve afspraken staan daarbij centraal, door wetgeving, door cao’s af te sluiten in sectoren en bij bedrijven door sociale plannen af te sluiten met bedrijven die moeten reorganiseren en het ondersteunen van Van werk naar werk. Wij steunen en faciliteren leden om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen en de regie voor hun carrière in eigen hand te nemen. Wij zijn georganiseerd in krachtige sectoren op de werkvloer zodat de vakbeweging sterk is aan de basis. Wij hebben positie aan de basis, maar ook lokaal, nationaal en internationaal.

  Rol/meerwaarde in project
  Werkpakket: 2 Assessment en begeleiding 1. De diensten van FNV pilot Regionaal Adviescentrum Amsterdam afstemmen met diensten van HoS. 2. Organiseren aanbod op locatie(waaronder basisvaardigheden, netwerkgroepen ZZP) 3. Ontwikkeling van ondersteuningsmethodiek voor werkzoekenden en werkzoekenden die met werkloosheid worden bedreigd. Werkpakket: 4 Matching Ontsluiting van collectieve afspraken over scholing en ontwikkeling Werkpakket 5. Business model: 1. Nieuwe arrangementen voor deelnemers Sociaal plan. 2. In het kader van Leven Lang Leren de mogelijkheden onderzoeken van een regionaal scholingsfonds (co-financieringsvorm) onderzoeken en waar mogelijk met sociale partners realiseren. Belang 1. De overige diensten van de deelnemenede partners. 2. Klanten die gebruik gaan maken van de diensten van HoS en RAC. 3. Kennis en deskundigheid van onderwijsinstellingen en andere partners. 4. Banen van de werkgevers.

 • James Loopbaan/CNV

  James wil werkenden helpen bij het oplossen van vragen en uitdagingen die zij in hun loopbaan tegenkomen, maar ook bij het ontwikkelen van de competenties op het gebied van loopbaansturing.

  Om anno nu economisch en maatschappelijk goed te functioneren, zullen werkenden in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor de sturing van hun leven, leren en loopbaan. James wil aan zowel aan werkgevers als aan werknemers kant bijdragen aan bewustzijn en aan betere loopbaansturing. Dat doen we onder meer door onderzoek, loopbaancoaching, bewustwordingscampagnes en training. Daarnaast is onze kracht onze betrokkenheid en nuchtere aanpak, waarmee we juist ook lager opgeleiden goed bereiken.

  Rol/meerwaarde in project
  James draagt de (mede-)verantwoordelijkheid voor werkpakket 2 en draagt bij aan de zelfregie van mensen die de House of Skills bezoeken. We begeleiden mensen in hun loopbaantraject en verwijzen waar nodig naar de partners binnen HoS. Ook denkt James mee over de benodigde ontwikkeling van instrumentarium dat kan bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en zelfregie.

  Belang
  James werkt graag mee aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Wat we komen halen is een bijdrage aan het bereiken van onze missie. Wat we ook komen halen is een stevige samenwerking met partners en kennis van partners waar wij als James ons verder mee kunnen ontwikkelen.

 • Dit-werkt

 • UWV

  UWV is de uitvoeringsorganisatie van werknemersverzekeringen. Het WERKbedrijf houdt zich primair bezig met de registratie, bemiddeling en reïntegratie van werkzoekenden

  In samenwerking met gemeenten bieden wij werkgeversdienstverlening.

  Rol/meerwaarde in project
  In het project House of Skills brengen wij onze expertise in op het gebied van competentietests en loopbaanbegeleiding.

  Belang
  Wij vinden dat we als belangrijke partner op de arbeidsmarkt deel moeten nemen aan initiatieven rond het verbeteren van de arbeidsmarkt in de regio. We hopen te leren van andere organisaties, mee te denken over nieuwe producten en innovaties.

 • Luchtvaart Community Schiphol (LCS)

  Luchtvaart Community Schiphol (LCS) is een netwerk van bedrijven in verbinding met onderwijs en overheid. Gezamenlijk geven wij de visie op het duurzaam versterken van de arbeidsmarkt vorm. Actuele arbeidsmarktthema’s vertalen we naar vernieuwende programma’s en projecten op het gebied van onderwijs, ontwikkeling, inzetbaarheid, instroom en inclusiviteit.