Onze

Partners

House of Skills is een samenwerkingsverband in de Metropoolregio Amsterdam. In deze samenwerking participeert een aantal partners, die je hieronder kunt vinden. Om de partners te zien die specifiek betrokken zijn bij het Transferpunt Zorg en Welzijn, klik op de onderstaande knop.

Partners Transferpunt Zorg en Welzijn

Partners

 • FNV

  De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is een vereniging met ruim 1 miljoen leden. De FNV komt op voor de belangen van werknemers met of zonder werk op het gebied van werk, inkomen en zorg.

  FNV wil Echte banen, Gewoon Goed Werk en een goed inkomen voor iedereen. Kansen voor opleiding en ontwikkeling zijn hiertoe belangrijke voorwaarden. Collectieve afspraken staan daarbij centraal, door wetgeving, door cao’s af te sluiten in sectoren en bij bedrijven door sociale plannen af te sluiten met bedrijven die moeten reorganiseren en het ondersteunen van Van werk naar werk. Wij steunen en faciliteren leden om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen en de regie voor hun carrière in eigen hand te nemen. Wij zijn georganiseerd in krachtige sectoren op de werkvloer zodat de vakbeweging sterk is aan de basis. Wij hebben positie aan de basis, maar ook lokaal, nationaal en internationaal.

  Rol/meerwaarde in project
  Werkpakket: 2 Assessment en begeleiding 1. De diensten van FNV pilot Regionaal Adviescentrum Amsterdam afstemmen met diensten van HoS. 2. Organiseren aanbod op locatie(waaronder basisvaardigheden, netwerkgroepen ZZP) 3. Ontwikkeling van ondersteuningsmethodiek voor werkzoekenden en werkzoekenden die met werkloosheid worden bedreigd. Werkpakket: 4 Matching Ontsluiting van collectieve afspraken over scholing en ontwikkeling Werkpakket 5. Business model: 1. Nieuwe arrangementen voor deelnemers Sociaal plan. 2. In het kader van Leven Lang Leren de mogelijkheden onderzoeken van een regionaal scholingsfonds (co-financieringsvorm) onderzoeken en waar mogelijk met sociale partners realiseren. Belang 1. De overige diensten van de deelnemenede partners. 2. Klanten die gebruik gaan maken van de diensten van HoS en RAC. 3. Kennis en deskundigheid van onderwijsinstellingen en andere partners. 4. Banen van de werkgevers.

 • Gemeente Amsterdam

  De gemeentelijke organisatie van de gemeente Amsterdam bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en 7 bestuurscommissies (stadsdelen).

  De gemeente Amsterdam werkt vanuit de Metropoolregio Amsterdam samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De afdeling Economische Zaken van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het creëren van de randvoorwaarden om economische activiteiten in de stad aan te trekken en uit te breiden. Dit zorgt voor een economie die internationaal concurrerend is en die welvaart en werkgelegenheid creëert voor Amsterdam en haar directe omgeving.

  Rol/meerwaarde in project
  De gemeente Amsterdam ziet het – samen met de lokale en regionale overheden in de MRA – als haar verantwoordelijkheid om leven lang ontwikkelen te agenderen, relevante partijen bij elkaar te brengen, financiering te organiseren en versneld een toekomstbestendige oplossing te ontwikkelen. Op lokaal niveau hebben de verschillende partners activiteiten opgezet voor de doelgroep, binnen hun werkgebied. Maar overall is dit gefragmenteerd. Een intensieve samenwerking tussen alle relevante partners op lokaal en regionaal niveau kan een concrete aanzet geven tot deze verandering. Ook kan meer efficiënt worden gewerkt en is er ruimte om innovatieve plannen uit te werken binnen een experimentele werkomgeving. De gemeente Amsterdam is penvoerder van het programma.

  Belang
  Technologische ontwikkelingen en digitalisering hebben grote impact op de arbeidsmarkt met name in beroepen in het lagere en middensegment. Momenteel rekenen we 780.000 banen in de Metropoolregio Amsterdam tot dit segment. De verwachting is dat de komende 20 jaar meer dan 500.000 banen veranderen of verdwijnen onder invloed van technologische ontwikkelingen. Deze dynamiek vraagt om intersectorale mobiliteit en flexibele, weerbare en wendbare mensen. Om te zorgen dat zij economisch zelfstandig blijven en niet afhankelijk worden van een uitkering. Permanente scholing en ontwikkeling zijn belangrijker dan ooit. De MRA loopt op middellange termijn het risico van oplopende werkloosheid, afnemende arbeidsparticipatie en daarmee een teruglopend verdienvermogen van de regio. Een kennis gedreven economie – zoals de MRA – vereist dat we het aanwezige talent ten volle benutten. Doorgaan op de huidige weg resulteert in minder sociale maatschappelijke ontwikkeling van inwoners, lagere innovatiekracht en daarmee lagere economische groei voor Amsterdam en regio dan mogelijk is. De urgentie voor het investeren in leven lang ontwikkelen en de keuze om dit om regionale schaal uit te werken is duidelijk. Recent uitgebrachte landelijke adviesrapporten van de Onderwijsraad, de SER, de OECD en de commissie Sap onderstrepen dit.

 • Hogeschool Saxion

  Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten.

  Saxion biedt uiteenlopende opleidingen en bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. Bij Saxion wordt er vooral toegepast onderzoek uitgevoerd. Door kennis en praktijk te combineren komen ze tot nieuwe, verrassende oplossingen. Oplossingen die het dagelijks leven makkelijker of aangenamer maken.

  Saxion heeft veel waarde aan het openbaar beschikbaar stellen van de kennis en expertise uit het project, niet alleen de eindresultaten maar ook tussentijds. Daarom wordt er een groot aantal activiteiten gericht op de disseminatie van kennis ondernomen.

  17 HAN University of Applied Sciences
  De HAN is een van de grootste hogescholen van Nederland. Met ruim 3.700 medewerkers verzorgt de HAN vanuit de campussen in Arnhem en Nijmegen voor meer dan 35.000 studenten, 54 bacheloropleidingen en 14 masters in de varianten voltijd, deeltijd en duaal. Daarnaast biedt de HAN 15 associate degrees en circa 300 cursussen en trainingen aan. Ook legt de HAN zich met onder andere 50 lectoraten en 7 centres of expertise toe op onderzoek en kennisinnovatie.

 • James Loopbaan/CNV

  James wil werkenden helpen bij het oplossen van vragen en uitdagingen die zij in hun loopbaan tegenkomen, maar ook bij het ontwikkelen van de competenties op het gebied van loopbaansturing.

  Om anno nu economisch en maatschappelijk goed te functioneren, zullen werkenden in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor de sturing van hun leven, leren en loopbaan. James wil aan zowel aan werkgevers als aan werknemers kant bijdragen aan bewustzijn en aan betere loopbaansturing. Dat doen we onder meer door onderzoek, loopbaancoaching, bewustwordingscampagnes en training. Daarnaast is onze kracht onze betrokkenheid en nuchtere aanpak, waarmee we juist ook lager opgeleiden goed bereiken.

  Rol/meerwaarde in project
  James draagt de (mede-)verantwoordelijkheid voor werkpakket 2 en draagt bij aan de zelfregie van mensen die de House of Skills bezoeken. We begeleiden mensen in hun loopbaantraject en verwijzen waar nodig naar de partners binnen HoS. Ook denkt James mee over de benodigde ontwikkeling van instrumentarium dat kan bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en zelfregie.

  Belang
  James werkt graag mee aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Wat we komen halen is een bijdrage aan het bereiken van onze missie. Wat we ook komen halen is een stevige samenwerking met partners en kennis van partners waar wij als James ons verder mee kunnen ontwikkelen.

 • Gemeenten

  MRA

  Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort.

 • Hogeschool Windesheim

  Windesheim Flevoland biedt 25 voltijdopleidingen aan. Het lectoraat nieuwe arbeidsverhoudingen richt zich op de vraag hoe bedrijven en regio samen op kunnen trekken bij het versterken van vakmanschap en duurzame economische groei.

  Rol/meerwaarde in project Combinatie verschillende inhoudelijke expertisegebieden: – Expertise gericht op het versterken van de concurrentiekracht MKB door optimale inzet personeel – Expertise op het terrein van het functioneren van de regionale arbeidsmarkt en de aansluiting met het onderwijs – Expertise op het terrein van sociaal-maatschappelijke vraagstukken

  Expertise met praktijkgericht onderzoek in nauwe samenwerking met lokale partners, sterk lokaal netwerk Expertise op het terrein van monitoring en evaluatie van multidisciplinaire en multi-stakeholder projecten

  Belang
  Verbinding leggen vanuit de opbrengsten van house of skills naar de regio Flevoland. Ervaring met soortgelijke projecten Het lectoraat Nieuwe

 • Hogeschool van Amsterdam

  HvA is een onderwijs en onderzoeksinstelling en leidt studenten op voor een verscheidenheid aan hogere beroepen op de arbeidsmarkt in zeven faculteiten.

  Het lectoraat gedifferentieerd HRM doet onderzoek en experimenten op het gebied van nieuwe arbeidsrelaties op de arbeidsmarkt en binnen bedrijven en instellingen. Urban Management is een onderzoekspeerpunt van de HvA en richt zich op inhoud en governance van grootstedelijke vraagstukken.

  Rol/meerwaarde in project
  De HvA is als onderwijsinstelling een belangrijke speler op het gebied van een leven lang leren in de MRA. Alhoewel HoS zich richt op het middensegment van de arbeidsmarkt zullen haar activiteiten onherroepelijk gevolgen hebben voor de inrichting vormgeving en verdringing op het hogere segment. De studenten van de opleidingen HRM, Bedrijfskunde en Bestuurskunde zijn degenen die in de toekomst een leven lang ontwikkelen op de arbeidsmarkt mede vormgeven. Het lectoraat gHRM heeft veel kennis opgedaan van de Amsterdamse arbeidsmarkt, is gespecialiseerd in werving, selectie en skills vraagstukken zowel vanuit de perspectieven van werkgevers als die van werknemers. Het lectoraat benadert de vraagstukken die zij aanpakt consequent vanuit het oogpunt van diversiteit. Urban management heeft ervaring opgedaan met lokale innovatie betreffende grootstedelijke vraagstukken als armoede, laaggeletterdheid, sociale en economische participatie, inclusieve gebiedsontwikkeling, wijkeconomie

  Belang
  De HvA en de betrokken opleidingen zien het als een uitdaging om mee te doen met een dergelijk groot programma. We gaan aan de slag met de uitkomsten. Het onderwijs kan inspelen op de ervaringen die worden opgedaan. Het lectoraat gHRM ziet het als een voorrecht haar kennis en ervaring te delen met andere belangrijke spelers in het veld, de fieldexperimenten en het onderzoek uit te voeren in de context van HoS. Betrokkenheid van het speerpunt Urban Management zal meer zicht bieden op effectieve invullingen van netwerkgovernance, nieuwe rollen voor overheden en bijdragen van bedrijven in publieke waardecreatie.

 • Manpower Group

  ManpowerGroup, de wereldleider in innovatieve workforce-oplossingen, creëert en levert high-impact oplossingen. Daarmee helpen we organisaties hun zakelijke doelen te bereiken en hun concurrentiepositie te verbeteren.

  ManpowerGroup loopt wereldwijd al sinds 1948 voorop in het creëren en leveren van vernieuwende arbeidsmarktoplossingen. We zijn actief in meer dan 80 landen. Een internationaal netwerk, gecombineerd met lokale (markt)kennis, zorgt ervoor dat wij een breed palet aan opdrachtgevers adviseren en helpen. We kijken daarbij niet alleen naar de vraag van vandaag, maar juist naar de oorzaak en de implicaties voor de toekomst. Wij bieden volledige ontzorging op het gebied van hr-vraagstukken. Dit doen we vanuit onzelabels, die elk opereren vanuit een eigen expertise. ManpowerGroup bestaat uit: Manpower, Experis, ManpowerGroup Solutions en Right Management.

  Iedereen heeft talent; dat is onze overtuiging. Technologie heeft een steeds grotere impact op de arbeidsmarkt, maar de menselijke factor is en blijft onderscheidend. Juist nu, meer dan ooit, is menselijk talent en de ontwikkeling ervan cruciaal. En talent helpen wij graag aan het werk. Werk zorgt voor inkomen, maar het is veel meer dan dat. Het biedt toegang tot nieuwe contacten, zorgt voor persoonlijke groei en dat je je waardevol voelt. Daar zetten wij ons graag voor in. Want door het ontdekken, ontwikkelen en optimaal benutten van talent, dragen we bij aan onze maatschappij. Voor meer informatie over hoe ManpowerGroup bijdraagt aan de toekomst van werk: www.manpowergroup.nl.

 • Nova College

  Het Nova College is een ROC onderwijsinstelling in de regio Beverwijk, Haarlem, Hoofddorp, Amsterdam.

  Het Nova college helpt mensen om te groeien en zich te ontwikkelen, in hun vak en persoonlijk. In een prettige sfeer met prima faciliteiten. Door ze zelfvertrouwen te geven en voldoende bagage om een baan te vinden waarin ze plezier hebben. Het Nova College biedt ruim 130 beroepsopleidingen verdeeld over de richtingen Autotechniek, Bouw en Infra, CIOS, Dans en Theater, Entree, Handel en Commercie, Horeca en Facility, ICT, Lab, Logistiek, Maritiem, Marketing en Media, MyTec, Orde en Veiligheid, Recreatie, Techniek, Uiterlijke Verzorging, Welzijn, Zakelijk en Zorg. Daarnaast heeft het Nova College opleidingen en cursussen voor volwassenen. Dit aanbod loopt uiteen van basiseducatie en Nederlands voor anderstaligen tot en met vmbo-t, havo en vwo in het vavo.

  Rol/meerwaarde in project
  Scholingsaanbod

  Belang
  Realiseren van een post-initieel scholingsaanbod

 • Openbare Bibliotheek van Amsterdam

  De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen.

  De OBA zet zich in voor een Amsterdam waar iedereen gelijke kansen heeft. De OBA biedt kansen om kennis en vaardigheden te verwerven, om actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, talenten te ontplooien, kortom: om je leven te verrijken.

  Op 18 juni heeft House of Skills in de Openbare Bibliotheek Amsterdam De Werkvloer geopend. Op De Werkvloer wordt het werk van de toekomst in beeld gebracht en kunnen mensen terecht voor een gratis loopbaangesprek en informatie over werk en scholing.

 • Provincie Noord-Holland

  MRA

  Noord-Holland
  Flevoland

 • Randstad

  Randstad is de full-service hr-dienstverlener. Van uitzenden, werving en selectie en professionals tot payroll solutions, strategisch hr-consultancy en full service recruitment solutions, Randstad doet het allemaal voor alle doelgroepen en branches.

  Rol/meerwaarde in project
  Arbeidsmarktkennis & – intelligence. Netwerken en matchingscompetenties. Inbreng diverse digitale tools.

  Belang
  Maatschappelijk relevant om onderkant van de arbeidsmarkt te mobiliseren naar (nieuw) werk.

 • ROC van Amsterdam/Flevoland

  ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland zijn twee instellingen voor beroepsonderwijs die hun krachten gebundeld hebben en nu als gemeenschap van 11 mbo colleges in de MRA regio beroepsonderwijs aanbieden aan 32.000 studenten op alle mbo niveaus en in bijna alle sectoren

  Rol/meerwaarde in House of Skills
  Expertise op het gebied van beroepsonderwijs, een actueel aanbod van keuzedelen, modules, trainingen en BBL opleidingen. Een netwerk van bedrijven, ervaring in de samenwerking met bedrijven in publiek-private samenwerkingsverbanden.

  Belang
  Het creëren van werkwijze waarbij in samenwerking met de arbeidsmarkt een actueel en flexibel aanbod van trainingen, modules en opleidingen beschikbaar komt voor werkenden en werkzoekenden en recent gediplomeerden die willen blijven leren naast het werk. De verbinding met het initieel beroepsonderwijs is daarbij een belangrijke factor.

 • SEO

  SEO Economisch Onderzoek is in 1949 vanuit de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam opgericht, om het doen van toegepast onderzoek te stimuleren.

  Daarmee is SEO een van de oudste economische onderzoeksbureaus van Nederland. Sinds de jaren tachtig is SEO Economisch Onderzoek een van de universiteit onafhankelijke stichting, al blijven de banden met de wetenschap nauw. De opdrachtgevers van SEO Economisch Onderzoek zijn zeer divers: we werken voor ministeries, bedrijven en instellingen in de non-profit sfeer, zowel nationaal als internationaal. SEO Economisch Onderzoek is onafhankelijk. We zijn niet aan bepaalde belangen of partijen gebonden en worden dus gevraagd voor onderzoek met een ‘open vraag’. Om de onafhankelijkheid en de wetenschappelijke kwaliteit van onze rapporten te waarborgen zijn deze als regel openbaar. SEO Economisch Onderzoek is een middelgroot bureau. De wetenschappelijke staf telt ongeveer 40 medewerkers, voor het grootste deel econoom of econometrist. We werken samen met onderzoekers uit diverse andere disciplines.

  Rol/meerwaarde in project
  SEO onderscheidt zich op de markt voor contractonderzoek door de hoge kwaliteit van haar toegepaste onderzoek. SEO heeft expertise in het uitwerken van het business model en het uitvoeren van maatschappelijke kosten-batenanalyses ten behoeve van het House of Skills. Dit helpt om vooraf projecten te selecteren die maatschappelijk gezien kansrijk zijn en bijdragen aan de doelen van het House of Skills.

  Belang
  SEO voert veel onderzoek uit op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Nieuwe informatie over het beleid in de regio Amsterdam verrijkt onze kennis. Verder zien we uit naar een duurzame en productieve samenwerking met diverse partners en de gemeente.

 • Techniekraad Noord-Holland

  De TechniekRaad Noord-Holland is in 2013 opgericht op initiatief van vier ondernemersorganisaties in de techniek: Bouwend Nederland, Vereniging FME, Koninklijke Metaalunie en Uneto-VNI.

  Deze vier partijen willen zich samen met de provincie Noord-Holland inzetten voor een verdere versterking van activiteiten op het gebied van instroom, arbeidsmarkt en beroepsopleidingen

  Rol/meerwaarde in project
  De arbeidsmarktrapportages van de Techniekraad verschaffen inzicht in de ontwikkeling van de vraag naar arbeidskrachten in de techniek sectoren.

  Belang
  De technische sectoren hebben een groeiend personeelsprobleem. Te weinig goed gekwalificeerd aanbod en een steeds groter wordende vraag. Scholing zowel voor nieuw als zittend personeel wordt steeds belangrijker. Een goed op de regionale markt afgestemde arbeidsmarktaanpak met vraaggestuurd scholingsaanbod is essentieel. Goede afstemming met andere regionale partners is daarbij cruciaal.

 • TNO

  Gezondheid is een belangrijke waarde in het leven maar meer nog een belangrijke randvoorwaarde om volop deel te nemen aan de maatschappij.

  Naast gezondheid en vitaliteit zijn ook de juiste vaardigheden, motivatie en sociale netwerken van belang om de toekomst aan te kunnen. Dit geldt voor jongeren en werkenden en vraagt om innovaties die hen daar bij ondersteunen. Vernieuwing en ‘dynamisering’ van de (regionale en lokale) arbeidsmarkt is één van die innovaties. TNO ontwikkelt samen met haar partners methoden om medewerkers duurzaam inzetbaar én productief te houden in een steeds flexibelere arbeidsmarkt. Denk aan serious games, applicaties en tools, actieprogramma’s en monitoringinstrumenten. TNO onderzoekt en laat zien wat wel werkt en wat niet. We versterken het vakmanschap van de professionals op het gebied van jeugd en werk en we ondersteunen de uitvoerende instanties in hun transitie naar methodisch werken in een lerende organisatie.

  Rol/meerwaarde in project
  Kennis en ervaring met regionale multi-stakeholderprojecten gericht op verduurzaming van inzetbaarheid en versterking van aansluiting vraag en aanbod. Kennis en ervaring met projecten rond re-integratie Kennis en ervaring met projecten met kwetsbare groepen en arbeidstoeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Kennis en ervaring op het terrein van monitoring, evaluatie en effectmetingen Kennis en ervaring met de begeleiding van complexe verandertrajecten

  Belang
  We willen kennis en instrumenten (door)ontwikkelen voor verduurzaming van inzetbaarheid van laag- en middelbaar geschoolden op het niveau van taken en skills en daarbij nieuwe applicaties zoals de Baananalysetool en Taken van de Toekomst van TNO daarin doorontwikkelen. Daarnaast willen we via monitoring meer inzicht krijgen in de randvoorwaarden voor succes van multi-stakeholder samenwerkingsverbanden.

 • Universiteit van Amsterdam

  Top Instituut voor evidence based onderwijs- en arbeidsmarktonderzoek van de Faculteit Economie en Econometrie (TIER) is een samenwerkingsverband van 3 onderzoeksgroepen van UVA/RUG/UM waarin verschillende wetenschappelijke disciplines samenwerken om te komen tot excellent wetenschappelijk onderzoek met als doel de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek ten dienste te stellen voor ‘evidence based ‘ onderwijs en arbeidsmarktbeleid op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau.

  Rol/meerwaarde in project
  TIER UVA/UM brengt een onderwijs en arbeidsmarktmonitor die verschillende dimensies van de (dis)balanstussen onderwijs, arbeidsaanbod en arbeidsvraag in kaart brengt en aangeeft voor welke groepen de mismatch groter is. Hierdoor kunnen knelpunten vroeger gesignaleerd worden en effectiever beleid worden gemaakt. Ook zullen nieuwe methodes van job scraping en hotspotanalyse bijdragen aan ‘realtime” arbeidsmarktgegevens, waardoor de dynamiek tussen en binnen sectoren gevolgd kan worden

  Belang
  Valorisatie van onderzoeksgegevens, d.w.z. wetenschappelijke kennis bruikbaar maken voor beleidsmakers door intensieve samenwerking met die beleidsmakers, werkgevers, werknemers, gemeente, gemeenteraad, provincie en andere belanghebbenden.

 • UWV

  UWV is de uitvoeringsorganisatie van werknemersverzekeringen. Het WERKbedrijf houdt zich primair bezig met de registratie, bemiddeling en reïntegratie van werkzoekenden

  In samenwerking met gemeenten bieden wij werkgeversdienstverlening.

  Rol/meerwaarde in project
  In het project House of Skills brengen wij onze expertise in op het gebied van competentietests en loopbaanbegeleiding.

  Belang
  Wij vinden dat we als belangrijke partner op de arbeidsmarkt deel moeten nemen aan initiatieven rond het verbeteren van de arbeidsmarkt in de regio. We hopen te leren van andere organisaties, mee te denken over nieuwe producten en innovaties.

 • Amsterdam Center for Learning Analytics (Vrije Universiteit Amsterdam)

  Het Amsterdam Center for Learning Analytics (ACLA) is opgericht in 2016 met als doel om onderwijs- en arbeidsmarktuitkomsten te verbeteren aan de hand van Big Data en Learning Analytics toepassingen.

  Het uitgangspunt is dat de onderwijs- en arbeidsmarktpraktijk alleen verbeterd kan worden wanneer innovaties in de kern theorie, data- en method-gedreven zijn. Meer informatie over de visie van ACLA kan gevonden worden op www.acla.amsterdam

  Rol/meerwaarde in project
  Kennis over en ervaring met: – Bouwen en ontwikkelen van ICT-platformen, Big Data en Learning Analyics – Praktijkimplementaties van wetenschappelijk onderbouwde innovaties – Combineren van psychologische en economische kennis op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt – Arbeidsmarkt en onderwijspraktijk, zowel op nationaal als op regionaal niveau). – evaluatie en effectmetingen – productontwikkeling en onderzoek waarbij multidisciplinaire-kennis toegepast/ingezet moet worden (in dit geval data-wetenschappers, economen en psychologen)

  Belang / Visie op einddoel
  We willen de arbeidsmarktpositie van personen verbeteren door hen inzicht te geven in hoe de huidige vaardigheden aansluiten bij openstaande vacatures, welke vaardigheden aangeleerd kunnen worden om andere veel voorkomende vacatures te kunnen bekleden en in waar deze vaardigheden aangeleerd kunnen worden. Door personen actieve (hands-on) inzicht te geven in hoe hun eigen vaardigheden aansluiten bij de gevraagde vaardigheden in vacatures (banen) en tegelijkertijd aan te geven waar bepaalde vaardigheden aangeleerd kunnen worden kunnen mensen met meer succes solliciteren op een vacature die overeenkomt met hun vaardigheden en voorkeuren.

  ACLA werkt veel met CBS data, en de arbeidsmarktdata is erg sector en baan gericht, in plaats van vaardighedengericht. Door vaardigheden van personen, vacatures (banen) en trainingen op een uniforme wijze in kaart te brengen ontstaat veel beter inzicht in hoe arbeidsmarktovergangen efficiënter en effectiever kunnen verlopen. Daarnaast is gebleken (zie bijv. http://www.behaviouralinsights.co.uk/) dat kleine psychologische duwtjes in de goede richting enorme effecten kunnen hebben op de mate waarin personen ten tijde van werkloosheid gemotiveerd blijven om actief een baan te zoeken.

 • Hogeschool Arnhem Nijmegen University of Applied Sciences

  De HAN is een van de grootste hogescholen van Nederland.

  Met ruim 3.700 medewerkers verzorgt de HAN vanuit de campussen in Arnhem en Nijmegen voor meer dan 35.000 studenten, 54 bacheloropleidingen en 14 masters in de varianten voltijd, deeltijd en duaal. Daarnaast biedt de HAN 15 associate degrees en circa 300 cursussen en trainingen aan. Ook legt de HAN zich met onder andere 50 lectoraten en 7 centres of expertise toe op onderzoek en kennisinnovatie.

 • Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN)

  Ook zij geloven dat een meer op skills gerichte arbeidsmarkt helpt om de mismatch te verkleinen.

  Belangrijk doel van de samenwerking is om samen met House of Skills en de Luchtvaart Community Schiphol een eerste versie van het skillspaspoort te toetsen bij medewerkers met MBO-werk- en denkniveau van bedrijven op Schiphol.

 • Luchtvaart Community Schiphol (LCS)

  Luchtvaart Community Schiphol (LCS) is een netwerk van bedrijven in verbinding met onderwijs en overheid. Gezamenlijk geven wij de visie op het duurzaam versterken van de arbeidsmarkt vorm. Actuele arbeidsmarktthema’s vertalen we naar vernieuwende programma’s en projecten op het gebied van onderwijs, ontwikkeling, inzetbaarheid, instroom en inclusiviteit.

 • ROC Midden Nederland

  ROC Midden Nederland biedt middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) en bedrijfsopleidingen in de provincie Utrecht.

  ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1750 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 18.000 studenten. Ons onderwijsaanbod is ondergebracht in 13 mbo-colleges, VAVO Lyceum en Bedrijfsopleidingen met locaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.

  Wij gaan voor het succes van onze studenten. Aan dat succes werken we samen met onze studenten en met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties zodat ons onderwijs goed aansluit op de beroepspraktijk van nu èn morgen. Als grootstedelijk ROC bieden we kansen voor iedereen. We staan middenin de samenleving. Samen met onze partners werken we aan impactvolle uitdagingen op het gebied van energietransitie, gezondheid, duurzaam en circulair bouwen, techniek, mobiliteit en ict.

  Wij zetten ons in op drie pijlers: studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We doen dit op een manier die bij ons past: persoonlijk, ondernemend en nieuwsgierig.